powrót do strony głównej instytutu  strona główna instytutu   adresy i telefony | sprawdź pocztę   

Dla pracowników

Informacja: 13 lutego 2014
Szanowni Państwo
Do dnia 2 marca 2014 roku prosimy o przesyłanie zgłoszeń zajęć
fakultatywnych i seminariów na rok akademicki 2014/2015.

W przypadku zajęć, które zostały już uwzględnione w modułach ścieżek
specjalizacyjnych (czyli zostały już wcześniej zgłoszone) wystarczy podać
same nazwy przedmiotów zgodnie z załączoną tabelą.

W przypadku nowego przedmiotu przypominamy, iż wszystkie nowe propozycje
przedmiotów powinny zostać opracowane według nowego wzorca sylabusa. W
pierwszej kolejności nowe przedmioty muszą zostać zaakceptowane przez
opiekunów poszczególnych ścieżek/ specjalizacji i tym samym zostać wpisane w
konkretne moduły o ustalonych już efektach kształcenia. Tylko takie
propozycje będą rozpatrywane przez Dyrekcję Instytutu Psychologii i Radę
Instytutu Psychologii.

Pliki do pobrania:
Zajęcia fakultatywne 2014-2015 zgłoszenia
Tabela życzenia do planu 2014-2015
Nowy wzór sylabusa

Informacja: 18 grudnia 2013

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że dnia 17 grudnia 2013 r. ukazał się komunikat
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism
naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych
czasopismach. Poniżej zamieszczamy treść komunikatu oraz aktualne listy
czasopism punktowanych.

Pliki do pobrania:
CZESC_A_wykaz_czasopism_punktowanych_2013-12-17
CZESC_B_wykaz_czasopism_punktowanych_2013-12-17
CZESC_C_wykaz_czasopism_punktowanych_2013-12-17
komunikat_MNiSW_ws_wykazu_czasopism_punktowanych_2013_12_17

Informacja: 05 listopada 2013

Szanowni Państwo,
dostępne są już wyniki oceny parametrycznej jednostek naukowych za lata
2009-2012. Zestawienia wyników oceny są do pobrania poniżej:

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych:
wykaz jednostek naukowych

Zestawienie kategorii naukowych według grup nauk i rodzajów jednostek naukowych:
zestawienie kategorii naukowych


Informacja: 03 września 2013
- Rok akademicki 2013/2014

Informacja: 03 września 2013

Pomocne druki:
- Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy UG
- Powiadomienie o działalności gospodarczej
- Wniosek o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie

Informacja: 21 stycznia 2013

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy aktualne listy czasopism punktowanych, opublikowane
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - zgodnie z komunikatem z
dnia 20 grudnia 2012 r. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nimi.

Pliki do pobrania:
- Czasopisma punktowane CZESC A korekta 2012-12-20
- Czasopisma punktowane CZESC B korekta 2012-12-20
- Czasopisma punktowane CZESC C korekta 2012-12-20
- Komunikat MNiSW ws wykazu czasopism punktowanych 2012-12-20

Informacja: 11 października 2012
Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami, dotyczącymi wyzwań
naukowych na ten rok akademicki (w tym: rozporządzeniami MNiSW dotyczącymi
punktacji czasopism naukowych).

- Czasopisma punktowane CZESC_A_2012.09.17
- Czasopisma punktowane CZESC_B_2012.09.17
- Czasopisma punktowane CZESC_C_2012.09.17
- Komunikat_-_lista_czasopism_2012.09.17
- Wyzwania naukowe 2013

Dyrekcja Instytutu Psychologii

Informacja: 20 października 2011
OGÓLNE WYTYCZNE
DO PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH, PROCEDUR HABILITACYJNYCH ORAZ PROCEDUR W SPRAWIE NADANIA TYTUŁU PROFESORA WG TZW. NOWEJ USTAWY ZAWARTE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH AKTACH PRAWNYCH 

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

 
Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 - obszary wiedzy

Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 - uprawnienia do
doktoryzowania


Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 września 2011 - kryteria oceny
habilitacji


Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września 2011 - wynagrodzenie
promotora i recenzentów


Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 września 2011 - szczegóły
przeprowadzania doktoratu, habilitacji i profesury


OSOBY PROWADZĄCE PRZEWODY NAUKOWE WEDŁUG TZW. STAREJ PROCEDURY PODLEGAJĄ UREGULOWANIOM PRAWNYM ZAPISANYM W USTAWIE Z DNIA 14 MARCA 2003 (Dz. U. 03.65.595 z późniejszymi zmianami.)

PUBLIKACJE
WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW - część A
WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW - część B
Polskie czasopisma, które w roku 2010 posiadały impact factor
Kryteria oceny czasopism naukowych z obszaru nauk społecznych
Z
asady oceniania czasopism - instrukcja
Zasady oceniania czasopism - formularze
Definicja monografii

Informacja: 8 marca 2011
Składanie wniosków z Funduszu Innowacji Dydaktycznej
Szczegóły

Ogłoszenie: 3 stycznia 2011

  Do 15 lutego 2011 r. można nadsyłać propozycje zajęć na kolejny rok akademicki na adres mailowy: psydd@univ.gda.pl.
Jeżeli dany przedmiot był już realizowany w obecnym roku prosimy przesłać
jedynie jego tytuł i semestr realizacji. W przypadku nowych propozycji
prosimy o przesłanie treści sylabusa według załączonego wzoru. Pracowników
spoza Instytutu Psychologii prosimy o nadesłanie aktualnego CV i dorobku
naukowego.
  Od tego roku wprowadzone zostaną jednak pewne zmiany - zapisy internetowe uruchomione zostaną na początku czerwca wraz z całym planem zajęć oraz nie będą ponownie odblokowywane na początku każdego semestru - jak to miało miejsce dotychczas. Z tego względu wraz z propozycjami zajęć prosimy przesłać swoje życzenia co do planu w załączonej tabeli.
Dyrekcja Instytutu Psychologii UG

Informacja
Wykaz wybranych czasopism wraz z liczba punktów za umieszczoną w nich publikację naukową.

Informacja
Parametry dorobku i rozwoju naukowego

 


do góry strony
wstecz

 
 
 

Instytut
Psychologii
Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Bażyńskiego 4
80-952 Gdańsk
Sekretariat:
tel.:
(0-58)523 43 24
fax: (0-58)523 38 11
Dydaktyka:
tel./fax:
(0-58)523 43 25

ciekawe i pożyteczne

rozkłady jazdy
słowniki i encyklopedie
biblioteki internetowe
baza noclegowa
wyszukiwarki

    strona główna wydziału Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  
   kontakt z webmasterem
ostatnia aktualizacja strony:
25.04.2004 r. 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału